Ticagrelor: lisakasu

Brilique'i hindas ka tervishoiu kvaliteedi ja tõhususe instituut (IQWiG). Pärast esitatud andmete kontrollimist ja hindamist tühistas IQWiG varem kinnitatud tikagrelori lisahüvitise. Föderaalse ühiskomitee kui otsustava organi positiivne otsus jääb mõjutamata. G-BA kinnitab jätkuvalt, et tikagrelooril on positiivne terapeutilise kasu ja riski suhe kõrge riskiga patsientidel, kellel on anamneesis müokardiinfarkt.

Euroopa Komisjon laiendas P2Y12 antagonisti tikagrelori näidustust alles 2016. aasta veebruaris. Sellest ajast alates on heakskiit kehtinud ka pikendatud sekundaarse profülaktika korral, kui anamneesis on olnud müokardiinfarkt (vähemalt üks aasta tagasi) ja suurenenud aterotrombootiliste sündmuste risk on suurenenud.

Madalam suremus määrab positiivse G-BA otsuse

Föderaalse ühiskomitee positiivne otsus põhineb eelkõige suhteliselt madalal suremusel. Isegi rohkem kui aasta pärast on kõrge isheemiliste sekundaarsete sündmuste oht, eriti kõrge riskiga patsientidel, kes on müokardiinfarkti üle elanud. Siin suutis Ticagrelor GB-A veenda. Pärast uuringuandmete hindamist demonstreeriti kliiniliselt olulist üldise suremuse (20%), kardiovaskulaarse suremuse (29%) ja südame isheemiatõvest tingitud suremuse (28%) vähenemist. Ticagrelor kogus punkte ka haigestumuse osas. Võrreldes atsetüülsalitsüülhappe monoteraapiaga vähenes tõsiste kardiovaskulaarsete sekundaarsete sündmuste, nagu müokardiinfarkt, esinemissagedus statistiliselt olulise 17% võrra. Kardiovaskulaarse surma, mittefataalse müokardiinfarkti ja mittesurmava insuldi kombineeritud tulemusnäitaja vähendas ASA monoteraapiaga võrreldes 20% suhtelist riski.

Kõrvaltoimeid raskete ja kliiniliselt oluliste mittetõsiste verejooksude ja düspnoe vormis hinnati negatiivselt.

Föderaalse ühiskomitee jaoks kaalusid suremuse ja haigestumuse positiivsed arvud üles negatiivsete nähtuste negatiivsed mõjud. Sellest tulenevalt jõuab G-BA järgmise järelduseni: "Võrreldes sobiva võrdleva raviga on see [...] teraapiaga seotud kasu mõõdukas ja mitte ainult vähene paranemismäär, mida pole veel saavutatud, eriti kuna saavutatakse suremuse mõõdukas vähenemine. "

Negatiivne IQWiG hinnang verejooksu ja hindamata elukvaliteedi tõttu

IQWiG hinnang põhineb eelkõige selliste kõrvaltoimete negatiivsetel mõjudel nagu kõrvaltoimed ja ravi katkestamine, samuti puudulikel andmetel patsientide elukvaliteedi hindamiseks. Kokkuvõtteks võib öelda, et pärast kõigi aterotrombootiliste sündmuste ennetamise andmete läbivaatamist täiskasvanud patsientidel, kellel on anamneesis müokardiinfarkt ja kellel on suur risk aterotrombootiliste haiguste tekkeks, ei näe IQWiG tõendeid tikagreloori lisakasust kombinatsioonis väikese annuse atsetüülsalitsüülhappega, võrreldes ainult ASA-ravile.

!-- GDPR -->