Kasutustingimused

§ 1 reguleerimisala

Järgmised kasutustingimused kehtivad Vidal MMI Germany GmbH, Monzastraße 4, 63225 Langen (edaspidi viidatud) veebisaitide, infolehtede ja mobiilirakenduste "Yellow List Online" ja "Yellow List App" (edaspidi "veebiteenused") kasutamise suhtes. "Pakkuja")).

Kasutajad on kõik isikud, kes pakuvad Interneti kaudu teenuseosutaja võrguteenuste sisu, saavad selle e-kirjana uudiskirjana või laadivad alla ja kasutavad seda rakendusena.

Teenusepakkujalt neid võrguteenuseid hankides, alla laadides või neid ostes nõustub kasutaja nende kasutustingimustega. See ei too kaasa lepingulist suhet kasutaja ja pakkuja vahel.

§ 2 Sisu ja kasutamine

Pakkuja võrguteenused on mõeldud ainult teavitamise eesmärgil ja on kasutajatele põhimõtteliselt tasuta kättesaadavad. Pakkuja võrguteenused on suunatud eelkõige arstidele, apteekritele ja teistele meditsiini- või farmaatsiaspetsialistide rühmade liikmetele terapeutiliste toodete seaduse (HWG) tähenduses. Mitte kogu pakutav sisu ei ole kättesaadav kasutajatele, kes ei kuulu nendesse meditsiiniarstide rühmadesse.

Nimetatud veebiteenuste kaudu pakutav teave ei asenda mingil viisil koolitatud ja tunnustatud arstide või apteekrite professionaalset nõu ega ravi ega ole eelkõige soovitus osta või kasutada ravimeid, diagnostilisi või ravimeetodeid.

Pakkujat ei saa otseselt ega kaudselt vastutada võimalike ebamugavuste või kahju eest, mida kasutajad on nende võrguteenuste kasutamisel või väärkasutamisel kasutajatele tekitanud.

§ 3 Registreerimine ja registreerimine

Teatud sisu ja pakkumiste aktiveerimiseks on vaja tasuta registreerimist ja sisselogimist. Terapeutiliste toodete reklaamimise seadusega hõlmatud sisule juurdepääsu saamiseks peab kasutaja registreerimisel kinnitama, et kuulub HWG määratletud meditsiinikogukonda. Kasutaja andmeid töödeldakse rangelt vastavalt kehtivatele seadustele ja pakkuja andmekaitse eeskirjadele ning neid ei edastata kolmandatele isikutele ilma selgesõnalise ja eraldi nõusolekuta.

Registreerumiseks peab kasutaja sisestama kasutajanimena ja isikliku paroolina kehtiva e-posti aadressi. Volitus kehtib ainult isiklikult kasutajale ja seda ei saa edasi anda. Kasutaja vastutab parooli saladuses hoidmise eest. Kolmandate isikute väärkasutamise välistamiseks saab kasutaja registreerimisel antud e-posti aadressile e-kirja, et seda teist korda kinnitada (topeltvalimine).

Alla 16-aastastel kasutajatel ei ole lubatud registreeruda sisu kasutamiseks, mis kuulub registreerimisele. Registreerudes garanteerib kasutaja, et on juba 16-aastaseks saanud.

Registreerimisel tagab kasutaja tõese teabe enda kohta, eelkõige oma elukutse või tegevuse, elu- või töökoha, vanuse ja e-posti aadressi. Kui registreerimisel on nende kohta vale teave, eriti seoses nende kutsekvalifikatsiooni ja vanuse alampiiriga 16 aastat, loovutab kasutaja kõik teenuseosutajale esitatavad regressinõuded registreerimisele kuuluvate veebiteenuste sisu kasutamise kohta. . Lisaks kohustub kasutaja muudatuste korral esitatud andmeid värskendama.

Isegi pärast registreerumist ja sisselogimist pole kasutajal seaduslikku õigust sisu aktiveerimiseks. Pakkuja jätab endale õiguse välistada kasutajad sisu registreerimisest või aktiveerimisest. See kehtib eriti nende kasutajate kohta, kes ei kuulu eespool nimetatud meditsiinitöötajate rühma ravitoodete reklaamimise seaduse tähenduses.

Pakkuja võib vabalt kujundada oma võrguteenuseid ja jätab sõnaselgelt endale õiguse muuta, kustutada või ajutiselt või jäädavalt peatada pakutavaid võrguteenuseid ja sisu ilma ette teatamata.

§ 4 infoleht

Pakkuja saadab registreeritud kasutajatele tasuta iganädalase infolehe ning selle uudiskirja eriväljaanded koos valitud farmaatsia- ja meditsiiniuudiste ning teabega. Nendel kasutajatel on õigus ja võimalus loobuda selle uudiskirja saamisest igal ajal oma kasutajaprofiilis või uudiskirjas.

Kasutajal on võimalus saada pakkuja võrguteenustest täiendavaid tasuta uudiskirju. Need saadakse ka vabatahtlikkuse alusel ning neid saab igal ajal oma kasutajaprofiilis registreerida ja registreerida.

§ 5 andmekaitse

Pakkuja võtab andmekaitse teemat väga tõsiselt. Kasutaja esitatud andmeid töödeldakse rangelt vastavalt pakkuja andmekaitse eeskirjadele ja kehtivatele seadustele. Veebiteenuste kasutamise täielikud andmekaitse-eeskirjad leiate andmekaitse alt.

§ 6 Autoriõigus

Kõik võrguteenuste kontekstis avaldatud tekstid, pildid ja muu teave ning andmed on autoriõigusega kaitstud, kui pole märgitud teisiti. Mis tahes vormis reprodutseerimine, paljundamine ja / või muutmine võib toimuda ainult teenuseosutaja kirjalikul nõusolekul. Vastasel juhul jätab teenuseosutaja endale õiguse seaduste rikkumiste vastu õiguslikke meetmeid võtta. Kõik kulud, mis on põhjustatud kasutaja rikkumisest, makstakse temale.

See ei kehti isiklikuks otstarbeks kättesaadavaks tehtud sisu kasutamise kohta. Lubatud on eraviisilisel eesmärgil arvutisse või ekraanile allalaadimine ja ajutine salvestamine. Kasutajal on õigus paljundada (näiteks välja printida) sisu isiklikel eesmärkidel ja ta võib seda sisu kasutada ainult enda tarbeks. Need volitused kehtivad ainult juhul, kui kaitseteatised (autoriõiguse teatised jms), samuti koopiates olevate kaubamärkide ja nimede reproduktsioonid jäävad muutmata.

Sisu arhiveerimine ja kogumine on lubatud ainult kasutaja isiklikel ja sisemistel eesmärkidel. Arhiveeritud sisu ei tohi olla kättesaadav kolmandatele isikutele ega tohi põhjustada täiendavat kasutamist ega dubleerimist.

Edasiseks kasutamiseks, eriti paljundamiseks ärilistel eesmärkidel, sealhulgas arhiveerimine, kolmandatele isikutele üleandmiseks või nende töötlemiseks enda või kolmandate isikute eesmärkidel või avalikuks paljundamiseks või levitamiseks, samuti tõlkimiseks, redigeerimiseks või parandamiseks, on vaja eelnevat selgesõnalist kirjalikku nõusolekut Pakkuja nõusolek.

Veebiteenuste sisu ja failide, eriti pakkuja uimastite andmebaasi sisu, süstemaatiline mehaaniline kogumine ja arhiveerimine arvutiprogrammide (robotite / roomikute) abil on selgesõnaliselt keelatud. Ainus erand on robotid / roomikud veebisaitide indekseerimiseks üldkasutatavate otsingumootorite jaoks.

§ 7 Vastutuse piiramine

Vastutus toimetuse kaastöö eest

Saksamaa telemeediaseaduse (TMG) paragrahvi 7 lõike 1 kohaselt vastutab pakkuja üldise seaduse alusel pakutavate veebiteenuste sisu eest ise. Vastavalt TMG §-dele 8–10 ei ole teenuseosutaja siiski kohustatud jälgima edastatud või salvestatud kolmandate isikute teavet ega uurima ebaseaduslikku tegevust osutavaid asjaolusid. Üldiste seaduste kohased teabe eemaldamise või kasutamise blokeerimise kohustused jäävad mõjutamata. Kuid vastutus selles osas on võimalik ainult hetkest, mil saame teada konkreetsest õigusrikkumisest. Teenuseosutaja eemaldab selle sisu kohe pärast sellistest õiguslikest rikkumistest teadasaamist.

Pakkuja ei vastuta avaldatud juhtkirjade õigsuse, täielikkuse ja aktuaalsuse eest. Teabe kasutamine toimub kasutaja enda vastutusel. Nimega tähistatud kaastööd peegeldavad vastava autori ja mitte tingimata pakkuja arvamust. Pakkuja ei võta arvamust sõnaselgelt omaks.

Vastutus uimastiteabe eest

Pakkuja võrguteenused pakuvad farmaatsiatoodete ja meditsiiniliste ravimitega seotud andmebaase arstidele, apteekritele ja teistele meditsiinitöötajatele. Teenusepakkuja kogub, kontrollib ja töötleb kõiki dokumente või andmebaasi sisu võimalikult hoolikalt. Esitatud tehnilises ja kasutajainfos sisalduv teave vastab nendes tekstides täpsustatud olekule ja kellaajale. Sümbol® puudumine tootenimede järel ei tähenda, et nimi pole kaubamärkidega kaitstud.

Pakkuja ei võta garantiid ega vastutust kättesaadavaks tehtud dokumentide, teabe ega andmebaasi sisu aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest. Otsustavaks on nii praegused ravimifirmade infomaterjalid kui ka igasugune teave pädevatelt kõrgematelt föderaalsetelt asutustelt või Euroopa Ravimiametilt.

Vastutus linkide eest

Pakkuja võrguteenused sisaldavad linke kolmandate isikute hallatavatele välistele veebisaitidele, mille sisu pakkujal pole mingit mõju ja mille eest ta ei vastuta. Lingitud veebisaitide sisu eest vastutab alati vastav kolmanda osapoole pakkuja või veebisaidi haldaja.

Lingitud veebisaitidel kontrollitakse linkide ajal võimalikke õigusrikkumisi. Lingi loomise ajal ei leitud ebaseaduslikku sisu. Lingitud lehtede sisu pidev kontrollimine ei ole mõistlik ilma konkreetsete tõenditeta seaduse rikkumisest. Niipea, kui juriidiline rikkumine selgub, eemaldab teenusepakkuja sellised lingid viivitamata.

Vastutus reklaamide eest

Pakkuja ei vastuta reklaamide sisu ja õigsuse eest. Vastav reklaamija vastutab ainuisikuliselt ja vastutab nii reklaami sisu kui ka reklaamitud või lingitud veebisaidi sisu eest. Teenuseosutaja eemaldab need reklaamid viivitamata pärast sellistest õiguslikest rikkumistest teadasaamist.

Vastutus tehnilise kättesaadavuse eest

Pakkuja püüab hoida võrguteenuseid ja sisu kogu aeg tehniliselt kättesaadavana, kuid ei taga veebiteenuste pidevat kättesaadavust ja häiretevabadust, eriti seoses vajalike hooldustööde ja tehnilistest riketest tingitud riketega.

Interneti kasutamine on kasutaja enda vastutusel. Ennekõike ei vastuta teenuse pakkuja Interneti tehniliste rikete või Interneti-juurdepääsu eest.

§ 8 Võib muutuda

Pakkujal on õigus kasutustingimusi igal ajal muuta. Seejärel avaldatakse see muudatus veebisaidil või saadetakse registreeritud kasutajatele e-posti teel.

§ 9 Jaotamisklausel

Kui nende kasutustingimuste üksikud sõnastused ei vasta enam täielikult või enam täielikult kehtivale õiguslikule olukorrale, võib eeldada, et ülejäänud kasutustingimuste sätted jäävad kehtima.