Punane käsikiri Tecentriq

Koostöös Paul Ehrlichi Instituudi (PEI) ja Euroopa Meditsiiniagentuuriga (EMA) teavitab Roche Pharma AG Tecentriq 1200 mg kontsentraadi esmavaliku näidustuse piiramisest infusioonilahuse (toimeaine: atezolizumab) valmistamiseks. ). Antikeha on seni heaks kiidetud täiskasvanute esmavaliku ravina lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise uroteliaalse kartsinoomi (UC) raviks, kui tsisplatiinil põhinev kemoteraapia ei ole patsiendile sobiv.

Kokkuvõte

  • Esialgsed andmed käimasolevast, mitmekeskuselisest, randomiseeritud, platseebokontrolliga III faasi uuringust (IMvigor130) näitasid metastaatilise UC-ga patsientide suurenenud suremust atezolizumabi monoteraapia korral võrreldes tsisplatiinil põhineva kemoteraapiaga, kui kasvajatel oli madal PD-L1 ekspressioon.
  • Tulevikus võib humaniseeritud monoklonaalset anti-PD-L1 (programmeeritud surmaligand 1) antikeha kasutada ainult pärast eelnevat plaatinat sisaldavat keemiaravi või monoteraapiana, kui kasvaja PD-L1 ekspressioon on ≥ 5%.
  • Tecentriqi kasutamine pärast eelnevat keemiaravi jääb muutumatuks.